เชอื􀑷 ในพระเจา้ พระบดิ าและพระเจา้ พระมารดาตามพระคัมภรี ์ และปฏบิ ัตติ าม คำสัญญาใหม่ พวกเราเผยแพร่ความรักของพระเจา้ และความสขุ นริ ันดรใ์ หแ้ ก่ ทุกครอบครัวทัว􀑷 โลก เพอื􀑷 ทำใหโ้ ลกทัง􀑸 ใบไดรั้บความอบอุ่น ดว้ ยตดิ ตาม คำสัง􀑷 สอนของพระเจา้ พระมารดา เรอื􀑷 ง “การใหค้ วามรัก”

คริสตจักรของพระเจา้ ทก􀑷ี าฐมาณฑุ, เนปาล
คริสตจักรของพระเจา้ ทก􀑷ี าฐมาณฑุ, เนปาล
คริสตจักรของพระเจา้ ทส􀑷ี ิงคโปร์
คริสตจักรของพระเจา้ ทส􀑷ี ิงคโปร์
คริสตจักรของพระเจา้ ทเ􀑷ี กซอนซิตี, ฟิลิปปินส์
คริสตจักรของพระเจา้ ทเ􀑷ี กซอนซิตี, ฟิลิปปินส์
Play video

วิดีโอเบื้องต้น

7,000 แห่งใน 175 ประเทศ ประกาศความรกั ของพระมารดา

ไดร้ บั รางวลั อาสาสมคั รบรกิ ารจาก สมเด็จพระราชนิ แี หง่ องั กฤษ ในปี ค.ศ.2016

ไดร้ บั รางวลั อาสาสมคั รบรกิ ารจาก สมเด็จพระราชนิ แี หง่ องั กฤษ ในปี ค.ศ.2016

เป็ น MBE สำหรบั กลุ่มอาสาสมคั ร รางวลั อาสาสมคั รบรกิ ารซงึ􀑷 เป็ นทยี􀑷 อมรบั ใน 53 รฐั แห่งเครอื จกั รภพ

เรารับรูถึ้งคำกล่าวขานเรอ􀑷ื งงานอาสาสมัครอันโดดเด่นของ คริสตจักรของพระเจา้ ในชุมชน และเราปรารถนาทีจ􀑷 ะสำแดงความ โปรดปรานโดยการพระราชทานรางวัลนีใ􀑸 หด้ ว้ ยประการฉะนี

- สมเด็จพระราชนิ ีเอลซิ าเบธที 􀑷 2

ไดร้ บั รางวลั ดา้ นการบรกิ ารอาสาสมคั รจาก ประธานาธบิ ดแี หง่ สหรฐั อเมรกิ า

ไดร้ บั รางวลั ดา้ นการบรกิ ารอาสาสมคั รจาก ประธานาธบิ ดแี หง่ สหรฐั อเมรกิ า

รางวัลไลฟ์ ไทม์ (06/2011) | เหรียญทอง (06/2011)
เหรียญทอง (11/2014) | เหรียญทอง (06/2015) | เหรียญทอง (09/2015)
เหรียญทอง (12/2015) | เหรียญทองแดง (07/2017)

รางวลั ดา้ นการบรกิ ารอาสาสมคั รทมี􀑷 เี กยี รตมิ ากทสี􀑷 ุดในสหรฐั อเมรกิ า
เหรยี ญทอง (รางวลั ดเี ด่นสำหรบั องคก์ ร 5 ครงั􀒟 )
รางวลั ไลฟ์ ไทม ์ (รางวลั ดเี ด่นสำหรบั บุคคล)

ไดร้ บั รางวลั จาก 3 ประธานาธบิ ดแี ห่งเกาหลใี ต้

ไดร้ บั รางวลั จาก 3 ประธานาธบิ ดแี ห่งเกาหลใี ต้

รางวลั องคก์ ารดเี ด่นจากประธานาธบิ ดี (05/2015)
รางวลั ประกาศเกยี รตคิ ุณจากรฐั บาล (08/2004)
รางวลั ประกาศเกยี รตคิ ุณจากประธานาธบิ ดี (02/2003)

รางวัลองคก์ ารดเี ดน่ จากประธานาธบิ ด:ี สำหรับผกู ้ ระทำคณุ งามมความดเี ป็นเวลากวา่ 5 ปี จากสาขาตา่ ง ๆ ทเี􀑷 กยี􀑷 วขอ้ ง จงึ สามารถทจี􀑷 ะไดรั้บรางวัลอันทรงเกยี รตนิ ีไ􀑸 ด ้ โดยการคัดเลอื กจากองคก์ รภาครัฐ และการตรวจสอบอยา่ งละเอยี ดอยา่ งเป็นทางการ การทอี􀑷 งคก์ รศาสนาไดรั้บรางวัลนีเ􀑸 ป็นสงิ􀑷 ทพี􀑷 เิ ศษมาก

กองทนุ เพอื􀑷 ตอบสนองกบั สถานการณ์ภยั - พบิ ตั ฉิ ุกเฉนิ ของสหประชาชาตหิ รอื ในการ ประชุมระดบั สูง เชญิ ครสิ ตจกั รเป็ นครงั􀒟 แรก

กองทนุ เพอื􀑷 ตอบสนองกบั สถานการณ์ภยั - พบิ ตั ฉิ ุกเฉนิ ของสหประชาชาตหิ รอื ในการ ประชุมระดบั สูง เชญิ ครสิ ตจกั รเป็ นครงั􀒟 แรก

'คริสตจักรของพระเจา้ ต่างกระตือรือรน้ และทมุ่ เทความพยายามเป็นอย่างมาก ในการบรรเทาทุกข์ทว􀑷ั โลก ผ่านการทำความสะอาดสง􀑷ิ แวดลอ้ ม ใหค้ วามช่วย เหลือทางดา้ นบริโภค หน่วยกูภั้ยฉุกเฉิน เป็นตน้ กิจกรรมดา้ นมนุษยธรรมของ คริสตจักรของพระเจา้ ทัง􀑸 หมดน 􀑸ี มีตน้ กำเนิดมาจากหัวใจของพระมารดา'
- ศษิ ยาภบิ าล คมิ จู-ชอล ผูอ้ ำนวยการสมชั ชาใหญแ่ หง่ครสิ ตจกั รของพระเจา้ แถลงการณ์ ย่อจากคำแถลงการณ์ (สหประชาชาติ ทีน􀑷 ิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 13/12/2016)

รางวลั สำคญั ทไี􀑷 ดร้ บั จากเอเชยีเอเชีย

ผลงานกจิ กรรมเพอื􀑷 เพอื􀑷 นบา้ นและสงั คม เชน่ กจิ กรรมอาสาสมัคร การสรา้ ง ความตระหนักถึงการดูแลสง􀑷ิ แวดลอ้ ม บริจาคโลหิต หน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ มอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และใบแสดงความ ขอบคุณใหกั้บคริสตจักรของพระเจา้

ใบประกาศเกยี รตคิ ุณจากกระทรวงทรพั ยากร ธรรมชาตแิ ละสงิ􀑷 แวดลอ้ ม ไทย

ใบประกาศเกยี รตคิ ุณจากกระทรวงทรพั ยากร ธรรมชาตแิ ละสงิ􀑷 แวดลอ้ ม ไทย

ประกาศนยี บตั รแสดงความขอบคุณจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง การศาสนาแห่งกมั พูชา

ประกาศนยี บตั รแสดงความขอบคุณจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง การศาสนาแห่งกมั พูชา

ประกาศนยี บตั รจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง สวสั ดกิ ารและพฒั นาสงั คม ฟิลปิ ปินส์

ประกาศนยี บตั รจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง สวสั ดกิ ารและพฒั นาสงั คม ฟิลปิ ปินส์

ประกาศนยี บตั รจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง สงิ􀑷 แวดลอ้ มและการท่องเทยี􀑷 ว มองโกเลยี

ประกาศนยี บตั รจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวง สงิ􀑷 แวดลอ้ มและการท่องเทยี􀑷 ว มองโกเลยี

“จนถงึ หมิ าลยั หลงั คาโลก” กจิ กรรมอาสาสมคั รทเี􀑷 อเชยี เอเชีย

คริสตจักรของพระเจา้ ถูกสรา้ งขนึ􀑸 ในหลายประเทศ เช่น ฟิลปิ ปินส ์ อนิ เดีย ญีป􀑷 ุ่น มองโกเลีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สงิ คโปร์ รวมถึงหมู่บา้ นเสอร์ตุง ในประเทศเนปาลทีม􀑷 ีความสูงที 􀑷 4,000 เมตรเหนือระดับนํ􀑸าทะเล ซงึ􀑷 ตัง􀑸 อยู่ในเทือกเขา หมิ าลัย พวกเราเดนิ ดว้ ยเทา้ แห่งความหวัง เพือ􀑷 ช่วยใหช้ าวเอเชยี ทุกคนไดมี้ความสุข

กองเชยี ร์ การแข่งขันกีฬามหาวทิ ยาลัยฤดูรอ้ นจาก 176 ประเทศรวมถงึ เอเชยี ทีเ􀑷 มืองแดกู – จำนวนผูเ้ขา้ ร่วม 9 หมืน􀑷 คนต่อปี

กองเชยี ร์ การแข่งขันกีฬามหาวทิ ยาลัยฤดูรอ้ นจาก 176 ประเทศรวมถงึ เอเชยี ทีเ􀑷 มืองแดกู – จำนวนผูเ้ขา้ ร่วม 9 หมืน􀑷 คนต่อปี

บริจาคเครอ􀑷ื งยังชีพแก่ผูป้ ระสบภัยพายุ ไหเย็น, ฟิลิปปินส์ และช่วยห่อเครอ􀑷ื งยังชีพจากรัฐบาล – จำนวนผูเ้ ขา้ ร่วม 1,097 คน

บริจาคเครอ􀑷ื งยังชีพแก่ผูป้ ระสบภัยพายุ ไหเย็น, ฟิลิปปินส์ และช่วยห่อเครอ􀑷ื งยังชีพจากรัฐบาล – จำนวนผูเ้ ขา้ ร่วม 1,097 คน

การบริจาคโลหติ ทีก􀑷 รุงเทพฯ ไทย

การบริจาคโลหติ ทีก􀑷 รุงเทพฯ ไทย

การทำความสะอาดบริเวณแม่นํ􀑸าอันอูทารา บันดูง ทีจ􀑷 าการ์ตา อนิ โดนีเซีย

การทำความสะอาดบริเวณแม่นํ􀑸าอันอูทารา บันดูง ทีจ􀑷 าการ์ตา อนิ โดนีเซีย

สรา้ งและปรับปรุงโรงเรียนทีไ􀑷 ดรั้บผลกระทบจากแผ่นดนิ ไหวในเมืองซปิ ปะกัต คัฟเร เนปาล – สรา้ ง 1 อาคาร บริจาคถังเก็บนํ􀑸า หอ้ งนํ􀑸า อุปกรณ์การศกึ ษา (โครงการ “โรงเรียนของพระมารดา”)

สรา้ งและปรับปรุงโรงเรียนทีไ􀑷 ดรั้บผลกระทบจากแผ่นดนิ ไหวในเมืองซปิ ปะกัต คัฟเร เนปาล – สรา้ ง 1 อาคาร บริจาคถังเก็บนํ􀑸า หอ้ งนํ􀑸า อุปกรณ์การศกึ ษา (โครงการ “โรงเรียนของพระมารดา”)

กจิ กรรมสงเคราะห์ในพืน􀑸 ทีท􀑷 ีไ􀑷 ดรั้บภัยพิบัตแิ ผ่นดนิ ไหว เนปาล 700 แห่ง – จำนวนผูเ้ขา้ ร่วม 1.5 หมืน􀑷 คน ต่อปี บริจาคอาหารใหผู้ป้ ระสบภัย 1,000 หลังทีอ􀑷 ยู่บนเทือกเขาหมิ าลัยดว้ ยเฮลคิ อปเตอร์ จำนวน 14 ครัง

กจิ กรรมสงเคราะห์ในพืน􀑸 ทีท􀑷 ีไ􀑷 ดรั้บภัยพิบัตแิ ผ่นดนิ ไหว เนปาล 700 แห่ง – จำนวนผูเ้ขา้ ร่วม 1.5 หมืน􀑷 คน ต่อปี บริจาคอาหารใหผู้ป้ ระสบภัย 1,000 หลังทีอ􀑷 ยู่บนเทือกเขาหมิ าลัยดว้ ยเฮลคิ อปเตอร์ จำนวน 14 ครัง

เว็บไซต์สำหรับครอบครัว

Top